News

“ประพันธ์” ยินดีต้อนรับ “สิทรอน เพาเวอร์” หรือ SITRON22 ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมจัดหา-ก่อสร้าง-ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก โซลาร์รูฟ-บนดิน-ลอยน้ำ เข้าจดทะเบียนซื้อขายใน LiVEx พรุ่งนี้วันแรก ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.5 บาท ฟาก “ประภารัตน์” ลุยนำเงินระดมทุนซื้ออุปกรณ์ใช้วิจัย-พัฒนา และเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ หรือ LiVEx เปิดเผยว่า ยินดีต้อนรับ บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน LiVEx โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SITRON22” ในวันที่ 14 ธ.ค.65 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการเตรียมความพร้อมผ่าน LiVE Platform ที่ช่วยให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ

สำหรับ SITRON22 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม จัดหา, ก่อสร้าง, ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรในรูปแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Ground Mount) และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำ (Solar Floating)

โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ดังนี้ 1.กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม, สถานประกอบการพาณิชย์, โรงพยาบาล, โรงเรียน, ปั๊มน้ำมัน รวมถึงบ้านเรือน และสถานที่ราชการ 2. กลุ่มผู้พัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มนี้จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม, สถานประกอบการพาณิชย์, อาคาร, บ้านเรือน เพื่อผลิตไฟฟ้า และจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในราคาที่มีส่วนลด

ทั้งนี้ SITRON22 มีทุนชำระแล้ว 72 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 12 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IP0) ต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 12 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 6 – 8 ธ.ค.65 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.5 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 66 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 396 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ KTX เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทางด้านนางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SITRON22 เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร คุณภาพของงานออกแบบ, ก่อสร้าง, และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีซึ่งจะทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการติดตั้งและการใช้งาน บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานตรงเวลา โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนซื้ออุปกรณ์มาใช้ในการวิจัยและพัฒนา ลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการนอกจากนี้บริษัทยังได้เตรียมปรับปรุงระบบงานต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไปในอนาคต

อนึ่ง SITRON22 มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO คือ บริษัท เอ็น-ลาร์จ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้น 33.33% ส่วนนางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ถือหุ้น 16.33% และคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ถือหุ้น 10.00%

Source: https://www.kaohoon.com/news/live-exchange/575905