Work with us

Available Positions

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • สำรวจหน้างาน / เขียนแบบ / ออกแบบ คำนวณงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก ฐานราก / ประมาณราคางานก่อสร้าง / ถอด BOQ
 • จัดทำเอกสาร Test Inspection, Work procedure
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • อื่นๆ ตามมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มี กว.ภาคี เป็นอย่างน้อย)
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านงานออกแบบ
 • สามารถขับรถได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรม Robot Structure Analysis, Auto CAD, Word, Excel, Power point, ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้กล้อง Total Station ในงานสำรวจได้

เงินเดือนตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
 • จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
 • จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
 • เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
 • ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ
 • จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี)
 • จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
 • ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 • รับผิดชอบงานบริหารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการบริษัท รวมถึงระบบการมอบอำนาจ
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

เงินเดือนตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบไฟฟ้าสื่อสาร
 • สำรวจพื้นที่ติดตั้งงานระบบ พร้อมนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นและใช้เครื่องมือวัดได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • จัดทำรายงาน และ นำส่งความคืบหน้าของงานให้หัวหน้างานรับทราบ
 • เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยข้อง ตามเนื้อหางานที่กำหนด
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กว.ภาคี เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รัยการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนงานงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระยะของโครงการตามที่สัญญากำหนด
 • ทำหน้าที่ประมาณราคา วางแผนงาน จัดงบประมาณของโครงการ บริหารงานให้เป็นไปตามแผน
 • บริหารจัดการโครงการ ควบคุมงบประมาณ ความก้าวหน้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • จัดหาผู้รับเหมาติดตั้ง จัดซื้อรายการอุปกรณ์ก่อสร้าง และประสานงานการจัดส่งไปยังโครงการ
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำวัน ,สัปดาห์ และจัดทำเอกสารสรุปการทำงานในแต่ละงวดงาน เพื่อแนบในเอกสารวางบิล/แจ้งหนี้ และส่งให้กับลูกค้า
 • ติดตามใบอนุญาตกับฝ่ายทำใบอนุญาต เพื่อรายงานความก้าวหน้างานใบอนุญาตกับลูกค้า
 • รวบรวม/จัดทำเล่มเอกสารส่งมอบงาน Hand over เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 • การวางแผนงาน, จัดทำงบประมาณได้อย่างแม่นยำ และนำเสนองาน Present ได้ดี
 • มีความคล่องแคล่ว, มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ทุ่มเท ทำงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม

เงินเดือนตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงาน และผู้รับเหมา
 •  ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม
 • ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้าง ดูแลงานตาม Site งานต่างๆ ของทางบริษัท
 • ตรวจสอบ ติดตาม และ แก้ไขผลงานให้เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย 25-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับงานวิศกรรมทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด

เงินเดือนตามตกลง

รายละเอียดงาน
 • จัดเตรียมเอกสารและวางแผนในการติดต่อขอใบอนุญาตในการก่อสร้างทุกประเภท
 • การขออนุญาตดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าทั้ง กฟน. และ กฟภ.
 • ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า โซล่าร์ หรือธุรกิจของบริษัท
 • ติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นเอกสารขอใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามเอกสารที่ยื่นขออนุญาตจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตครบทุกหน่วยงาน
 • มีความรู้ในเรื่องของแบบอาคาร และแบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ
 • มีทักษะในการเจรจากับเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งได้รับการลงรับเอกสารที่ยื่นกับหน่วยงานนั้นๆ
 • มีความอดทนและกระตือรือร้นในการติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
 • สามารถทำความเข้าใจในแบบฟอร์มเอกสารราชการ
 
คุณสมบัติ
 • วุฒิ ป. ตรี ทุกสาขา
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์การในงานโซล่าเซลล์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ

เงินเดือนตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง งานระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการเขียนแบบให้ได้มาตรฐานตามหลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับ ภาคีสถาปนิก
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ SketchUp / AutoCad จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโซล่าเซลล์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และประจำปี ให้ตรงตามกำหนดได้ รวมทั้งจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ดูแลระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
 • จัดทำและวางแผนการจ่ายเงินและควบคุมการรับ-จ่ายของบริษัท
 • จัดทำรายงานภาษีต่าง ๆ รวมถึงการคำนวณยื่นภาษีเงินได้ทุกประเภท ให้ทันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายภาษีกำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สรรพากร ผู้สอบบัญชี ธนาคาร เป็นต้น

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศขาย-หญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถโปรแกรมบัญชี ERP ได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้โปรแกรม Mango ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

• มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ และออกใบสั่งซื้อ (PO) เพื่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์
 • ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงการจัดซื้อกับผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
 • จัดทำตารางการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง
 • ให้คำแนะนำเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ทดแทนเพื่อลดต้นทุน
 • ติดตามและเร่งงานตามใบสั่งซื้อเพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุอุปกรณ์จัดส่งตรงตามเวลากำหนด
 • รับผิดชอบต่อการควบคุมวัสดุอุปกรณ์คงคลัง
 • ควบคุมและตรวจนับสินค้าคงคลัง
 • ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการบริหารวัตถุดิบ

 

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 – 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ประสบการณ์การในงานโซล่าเซลล์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบสัญญาจ้าง เงื่อนไขสัญญา ขอบเขตงาน และการส่งมอบงาน สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในสัญญาและแนวทางแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ตรวจสอบ ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการและเปรียบเทียบกับงบประมาณ วิเคราะห์และประมาณค่าใช้จ่ายโครงการตามความเหมาะสม
 • ตรวจสอบสถานะโครงการก่อสร้างเทียบกับแผนงาน และรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อโครงการมีความล่าช้าหรือเกิดปัญหาในโครงการ
 • จัดทำข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดเข้าและออกเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาสาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
 • ละเอียดรอบคอบ, วางแผนและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • ทักษะในการติดต่อสื่อสาร, ประสานงานและทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงาน Project engineer ติดตาม Procurement plan เพื่อทำการเปิด PR และ ติดตามสถานะของ PR-PO จนถึงการจัดส่งและรับของ PO. relieved
 • ประสานกับ Project Engineer เพื่อจัดทำ TOR และร่างสัญญา เพื่อจัดหา ผรม. พร้อมติดตามการผลการคัดเลือกและการทำ สัญญาจ้าง + WO.
 • ประสานงานกับ Project Engineer และ Site Engineer ในการตรวจรับผลงาน และ ตรวจสอบเอกสารการส่งเบิกงวดงานของ ผรม. เพื่อนำส่งผลงานให้ฝ่าย บช.-การเงิ
 • ประสานงานกับ Project Engineer และ Site Engineer ในการ เบิก-โอน วัสดุ และ การรับวัสดุ เข้าระบบ ERP ให้ครบถ้วน
 • ประสานงานกับ Project Engineer และ Site Engineer ในการจัดทำเอกสารการ เบิกและเคลียร์เงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อย เข้าระบบERP

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 – 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 – 3

รายละเอียดงาน

 • จัดทำระบบควบคุมภายในตามหลัก COSO เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อพลาดเพื่อให้งบการเงินของบริษัทน่าเชื่อถือ
 • เตรียมระบบควบคุมภายในให้แก่ บริษัทและกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมตัวจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Company)
 • จัดทำ Business Cycle พร้อมวางระบบการควบคุมในแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน ตามกฎของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)จัดทำระบบควบคุมภายในให้เสร็จตามแผนงานที่นำเสนอแก่ผู้บริหาร
 • จัดทำ Control Environment ได้แก่ Organization Chart, Code of Conduct, หลักการทำงานและปฏิบัติงานแต่ละแผนกในองค์กร, JD และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • จัดทำกระดาษทำการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ รวมทั้งการค้นคว้าเสนอหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
 • สรุปผลการตรวจสอบ และสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับการตรวจ ได้

 

คุณสมบัติ

 • เพศขาย-หญิง อายุ 25 – 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การนำเสนองาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว และถูกต้อง

How to Apply

Apply in person or send resume to Human Resource Management Department (Recruitment)

Visit us

654/18-19 Samyan Business Town, Rama 4 Road,
Maha Phruettharam, Bangrak Bangkok 10500

JOB APPLICATION FORM

Please explore your dream job above and click "Apply Now"

Application Form

Join us and be part of our stories.