ช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มร้องเรียน

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมช่องทาง
การร้องเรียน และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ให้แก่ประชาชนทั่วไป

โดยท่านสามารถส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือรายงาน
การกระทำอันมิชอบไปยังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่อไปนี้

แนบเอกสาร