ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

ที่ตั้งบริษัท

อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 11/1
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์สายตรง

02-286-3090 และ
02-286-3091

อีเมล

sitron22@sitronpower.com

โทรสาร

02-286-3092​