รายงานประจำปี / แบบ 56-1

งบการเงินประจำปี 2565
(อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นผ่านการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 25 เม.ย. 2566)

แบบแสดงรายการข้อมูล /
รายงานประจำปี 2565