ประวัติองค์กร

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เราแสวงหาแนวทางที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับทุกคน

ประวัติของเรา

สิทรอน เพาเวอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ในฐานะบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม เราให้คำปรึกษาในการพัฒนาโอกาสด้านพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ทีมงานของเราประกอบด้วยทีมผู้บริหารและวิศวกรที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

สิทรอน เพาเวอร์ เริ่มให้บริการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2560 บนความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง นำไปสู่การจัดการ การก่อสร้าง การส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เป้าหมายของเราคือการสร้าง “มาตรฐาน” ให้กับบริการ EPC สำหรับพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตลอดทั้งปี เราเชื่อว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของระบบพลังงานแสดงอาทิตย์ที่ดีขึ้น บวกรวมกับการมีผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือที่สามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ประเทศไทยจะกลายเป็นแลนด์มาร์คและประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ทั้งในระดับเชิงพาณิชย์และในครัวเรือน

ค่านิยมหลักของเรา

Our core value is to be consistent, responsible, and virtuous. We keep on improving and striving for excellence in the quality of our service.

Our core principle is to promote the benefit of renewable energy and improve the optimization of energy efficiency, while reducing the excessive energy demand with the ultimate goal to be part of the community in improving environmental impact globally.

วิสัยทัศน์ของเรา

ผู้นำด้านการติดตั้งระบบโซล่าร์ของไทย ที่พร้อมเติบโตสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานไปสู่ภูมิภาคต่างประเทศ

พันธกิจของเรา

การให้บริการที่ยอดเยี่ยมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่วิศวกรรม และการมีวินัยทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง

สนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโตของทีมงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เน้นการสร้างชุมชนสีเขียว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ให้เข้าใจ เพื่อมุ่งไปสู่ในการเติบโตของสังคม Zero Carbon

ภาพรวมของสิทรอน

0 +
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (MW)
0 +
ทีมงาน
0
ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
0 +
Revenue in 2023
(ล้านบาท)