ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อมูลที่บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) โดยตรงของท่าน และข้อมูลจากการเข้าใช้บริการต่างๆ ของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ แก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อกับบริษัท ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนําไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านมีอิสระที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ แต่การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จําเป็นเพื่อทําตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดดังต่อไปนี้

1.1 จากท่านโดยตรง เช่น การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ

1.2 เทคโนโลยีการติดตาม (tracking technology) เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท

1.3 บริษัทในเครือ

1.4 บุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน ตัวแทน นายหน้า และคนกลางอื่น ๆ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการข้อมูล โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการโฆษณาต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏ อยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น หมู่เลือด เชื้อชาติ ที่ปรากฏในบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน เอกสารสําคัญของนิติบุคคล ที่ออกให้โดยราชการ (กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ภาพบนบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยัน ตัวตน ภาพถ่าย

2.2 ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

2.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลตําแหน่งทาง ภูมิศาสตร์

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การนำไปใช้ และการเปิดเผย จะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจะดำเนินการอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อใช้ในกิจกรรมทางด้านการตลาด และการโฆษณา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ หรือบริการอื่นใด หรือการจัดทำบริการทางดิจิทัล หรือการวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ การจัดทำฐานข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอบริการ สิทธิประโยชน์ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามความสนใจของท่าน

บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น และจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมจากท่าน

2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

4.บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ของคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ

5) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

5. มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และพัฒนาระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หากท่านสงสัยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และได้มีการทำรายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งบริษัทฯ ทันที

6. สิทธิตามกฎหมาย

1) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

2) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

3) ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้ กรณีดังนี้

3.1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ ต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3.2 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

3.3 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ

4) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยท่านมีสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้

4.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป

4.3 เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

4.4 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้

5) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

5.1 เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.2 เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 4.4 แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

5.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5.4 เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ เพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่าน

6) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7) ท่านสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

กรณีที่ท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วน หรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หรืออีเมล sitron22@sitronpower.com เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ จะบันทึกคำร้องขอดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

7. การนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจํากัด

1) บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

1.1 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

1.2 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

1.3 เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา

1.4 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.5 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

1.6 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

1.7 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น

2) บริษัทฯ อาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนด

3) ในบางกรณีบริษัทฯ อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่ เป็นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. วิธีการรวบรวมข้อมูล

บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่คล้ายกัน (โปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้) นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลของท่านจะเกิดขึ้นเมื่อท่านได้กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการกรอกข้อมูลในเว็บเพจ “ติดต่อเรา”

แอปพลิเคชันมือถือบางชนิดอาจใช้งาน Google Analytics หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในการจัดเก็บ ข้อมูลประเภทไม่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และปรับปรุง เว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับทราบแค่เพียงว่ามีการใช้บริการและคุณสมบัติใดมากที่สุดผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ ลักษณะของฮาร์ดแวร์ ประเทศและภาษาที่ใช้ในการดาวน์โหลด การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะได้แจ้งเพิ่มเติมขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านจะได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทฯ เก็บข้อมูลแล้ว โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายนําข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้เท่านั้น

9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะไม่เก็บรวมรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้ กระทําได้ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่บริษัทฯ กำหนดให้บริการแก่ท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย

บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่ จําเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกการใช้และการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกําหนดบริษัทเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

1) บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ มีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือ ของบุคคลดังกล่าว

2) หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น สำนักงานการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง ศาล ที่บริษัทถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่ง

3) พันธมิตรและคู่ธุรกิจ คู่ค้า ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือองค์กรอื่น เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี การรักษาความปลอดภัย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การจ้างงาน ผู้ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการด้านขนส่ง ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน บริษัทประกัน

4) บุคคลอื่นใดในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5) บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม ประมวลผลเท่าที่จำเป็น และดำเนินการภายใต้กฎหมาย

10. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอก สามารถเข้าถึง ใช้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บของบริษัทฯ อาจมีนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง ท่านควรตรวจสอบเมื่อ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว การใช้งานเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาจมีการเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ กรุณาตรวจสอบศึกษานโยบายความเป็นส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวเพิ่มเติม

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท และให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทจะเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่ลดทอนสิทธิของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน

12. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ กำหนดกรอบการทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) โดยอ้างอิงจากมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานสามารถตรวจสอบได้

โดยผู้ควบคุมข้อมูล คือบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ อาคารโครงการสามย่าน บิสซิเนสทาวน์ เลขที่ 654/18-19 ถ.พระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

13. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นคู่ธุรกิจหรือมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทฯ และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท และวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดอายุความสูงสุด เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

นอกจากนี้บริษัทฯ อาจบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมาย

กรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าจะดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกประวัติว่าท่านเคยขอยกเลิกความยินยอม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

14. การติดต่อบริษัท

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่
บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคารโครงการสามย่าน บิสซิเนสทาวน์ เลขที่ 654/18-19 ถ.พระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หรือทางแบบฟอร์มติดต่อเรา หรืออีเมล sitron22@sitronpower.com