ผลงานของเรา

โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล 100 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) บริเวณทะเลเปิดใกล้ชายฝั่งทะเล จ.ระยอง

“ทะเลเปิด” มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้มากมาย อาทิ สภาพคลื่นที่คาดเดาไม่ได้ หรือสภาพอากาศในฤดูฝน แต่เราสามารถรับมือกับข้อจำกัดเหล่านั้นได้ภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานที่เหมาะสม ด้วยระบบ Anchor ที่เป็นหัวใจหลักของการพิจารณาและออกแบบอย่างรอบคอบของเรา รวมถึงการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่า การพิจารณาสมมติฐานทั้งหมดสำหรับการออกแบบทางวิศวกรรม และสภาพการทำงานของระบบของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอน